Sposób załatwiania spraw

Biuro Obsługi Klienta

W Biurze Obsługi Klienta możesz załatwić następujące sprawy:

  • złożyć korespondencję kierowaną do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
  • otrzymać informacje na temat faktur
  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • przekazać odczyt wodomierza
  • złożyć reklamację
  • otrzymać informacje o stanie zadłużenia
  • otrzymać informacje o procesie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
  • otrzymać formularze zleceń i wniosków
  • otrzymać informacje o usługach świadczonych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Kontakt:
Tel.: 32 39 67 100
E-mail: bok@bpk.pl

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 7:30-15:30, a w czwartki w godz. 7:30-17:30.
Mieści się przy placu T. Kościuszki 11 (róg placu T. Kościuszki i ulicy Katowickiej) w Bytomiu

Dyspozytor

Zgłoś awarię
Tel. bezpłatny: 994
Tel.: 32 39 67 174
Fax: 32 39 67 105
E-mail: dyspozytor@bpk.pl


Procedury:

Opis procedur i najczęściej załatwianych spraw znajdziesz tutaj


Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez BPK Sp. z o.o. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.Lista zmian:

2024-05-27 13:28:11 – Emilia Knieja

2024-05-27 13:27:59 – Emilia Knieja

2024-05-27 13:25:47 – Emilia Knieja

2023-09-29 09:18:44 – Emilia Knieja

2023-09-27 14:56:07 – Emilia Knieja

2023-09-27 14:55:35 – Emilia Knieja

2023-09-27 12:20:31 – Emilia Knieja

2023-09-27 12:13:17 – Emilia Knieja

2023-09-27 11:34:06 – Emilia Knieja

2023-07-10 15:05:47 – Administrator