Struktura własnościowa i organy Spółki

Struktura własnościowa

Właścicielem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest Gmina Bytom, która posiada 100% udziałów, tj. 465 417, po 500 zł każdy.

Władze Spółki

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. 100% udziałów.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek-Wiatr – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Pituła – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
  • Jacek Brzezinka – Członek Rady Nadzorczej
  • Roland Mateja – Członek Rady Nadzorczej
  • Ryszard Lis – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

  • Longin Siemlat – Prezes Zarządu
  • Marek Stajndor – Wiceprezes Zarządu

Lista zmian:

2024-04-19 07:56:08 – Emilia Knieja

2023-09-26 11:46:20 – Emilia Knieja

2023-09-26 11:35:06 – Emilia Knieja

2023-07-10 15:07:33 – Administrator